ธุรกิจของเรา

UREKA ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบมุ่งกระจายธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นการเจิรญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโครงสร้างธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
ธุรกิจสาธารณูปโภค ที่เป็นธุรกิจสัปทานระยะยาวมุ่งเน้นเรื่องความมั่นคงทางธุรกิจ และธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลที่มุ่งเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน
ที่สอดคล้องกับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่

21 ดำเนินธุรกิจ
มากว่า 20 ปี
534 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนบริษัท
534,446,521.75 บาท
1,691 .85 ล้านบาท สินทรัพย์รวม
ณ 31 ธค 2022
8 รางวัลการันตรี
กว่า 8 รางวัล