นโยบายความยั่งยืน

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ มีแผนงานในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของการจัดการด้านความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม กำหนดเป้าหมาย นำไปปฏิบัติ และมีการติดตามและ วัดผล อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินการด้านความยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนิน งานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีดุลยภาพ โดยพิจารณาได้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีแนวทางในการจัดการที่ยั่งยืน และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วนในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายและแผนงานที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

 • มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทฯ ที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • มุ่งพัฒนาทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มุ่งพัฒนาการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ตามแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยตระหนักและให้ความสาคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ การเป็นตัวอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความซื่อสัตย์ จัดให้มีการถ่ายทอด ปลูกฝังนโยบายดังกล่าว ให้พนักงานรับทราบทั่วทั้ง องค์กร เริ่มต้นตั้งแต่ระดับกรรมการบริหาร ลงมาสู่พนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัทฯ ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย “นโยบายการทำงาน” และ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.eurekadesign.co.th

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการผสาน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน กลยุทธ์ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญซึ่งเน้นการเพิ่ม ประสิทธิผลของการดำเนินงาน ทบทวนการปฏิบัติงานและรับรองประสิทธิผลในการดำเนินงาน

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจโดยครอบคลุมถึงผู้ได้รับผลกระทบ หรืออาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทควบคู่ กับการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการดูแลอย่างสมดุล ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่น ในการดำเนินงานระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ได้จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

 • 1. ผู้ถือหุ้นและสถาบันการเงิน

  บริษัทจะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการ
  ควบคุมและตรวจสอบภายใน

 • 2. พนักงาน

  บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต บริษัทจึงสนับสนุนในการ
  พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 • 3. คู่ค้า

  ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริตโดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขทางการค้าและคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

 • 4. ลูกค้า

  บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าโดยทาการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

 • 5. คู่แข่งทางการค้า

  ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดีโดยการหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธีไม่สุจริต

 • 6. ชุมชน และสังคม

  บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งของสำนักงานบริษัท

จึงได้มีแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมในมิติต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยการปรับเปลี่ยนแผนการในการเลือกใช้วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินการในการปรับตัวและปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรและพนักงานในการลดและใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังกำหนดให้การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และมีการปรับปรุงการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการนาน้าที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ ในการลดน้ำต้นไม้ และยึดมั่นใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ UREKA ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการร่วมสร้างสังคมส่วนรวมให้เกิดประโยชน์ ต่อประเทศชาติ โดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมี เพื่อธำรงไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดีตามปณิธารของผู้บริหารที่มุ่งมั่นจะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนากระบวน การเพื่อสร้างและพัฒนาแนวความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในบริษัทฯ (CSR-inprocess) ซึ่งหมายถึงการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ นอกจากนั้นได้มีการจัดทากิจกรรม เพื่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-process) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้การกำหนดวิสัยทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม