คณะกรรมการบริษัท

นายไพสิฐ แก่นจันทน์

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.นพดล มิ่งจินดา

รองประธานกรรมการ/กรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/
กรรมการบริหาร

นายนุกูล เรืองอุทัย

กรรมการ

นายเดชา ศกุลตนาคลาภ

กรรมการ/กรรมการบริหาร

คุณณัฐภัสส์ กุลศิริมงคล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายธวัธวงศ์ พลินสุต

กรรมการ

คุณโสภิศ อินทสโร

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ