วิสัยทัศน์

UREKA มุ่งมั่นจะก้าวขึ้นเป็นบริษัท
เพื่อการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

โดยใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบมุ่งกระจายธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งมอบประสบการณ์ที่ดี
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

พันธกิจ

บริหารจัดการทรัพยากร
ให้มีประสิทธิภาพ

ผ่านการจัดตั้งระบบการกำกับดูแล กิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมี ความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน

สร้างความสามารถ
ในการทำกำไร

ส่งเสริมความยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

คำนึงถึงประโยชน์ของสังคม
สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน