จากกลยุทธ์ในการลงทุนในธุรกิจ
ที่มีศักยภาพเติบโตและมีความยั่งยืน

จากกลยุทธ์ในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตและมีความยั่งยืน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในการได้มา ซึ่งกิจการของบริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“A.P.W.”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิล โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

A.P.W. ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

โดยจุดเริ่มต้นของธุรกิจเกิดจากการตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาส ในการทาธุรกิจรีไซเคิล การนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าอีกครั้งโดยบริษัทมีความมุ่ง มั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หมุนเวียน (Circular economy) สำหรับการใช้พลาสติกที่ดีและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อสังคมและเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับ สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

A.P.W. ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกมาตลอดระยะเวลากว่า 21 ปี

ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เลขที่ 2536(5)/2554 บริษัทประสบความสำเร็จในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการเลือกสรรวัตถุดิบ ทำให้มีความสามารถในการหาวัตถุดิบคุณภาพดีในราคาเหมาะสมจากคู่ค้าทั่วโลก