การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาวัตถุดิบและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กำลังการผลิต และปริมาณการผลิต A.P.W. มีการพัฒนาการบริหารจัดการโรงงานอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งลดต้นทุนการผลิต ลดการพึ่งพา แรงงานลดความสูญเสียระหว่างการผลิต และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 จึงทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และการบริหารงานของ องค์กรอย่างเป็นมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาศักยภาพในการผลิตให้สูงถึง 28,000 ตันต่อปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการขยายตัวของตลาดต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2564 บริษัทได้ใช้กาลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 11,000 ตันต่อปี