จรรยาบรรณบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โปร่งใส
และเปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมา

Transparency

รับผิดชอบ
ต่อผลการตัดสินใจ
และการกระทำของตน

Accountability

ปฏิบัติต่อทุกฝ่าย
อย่าง
เสมอภาค
และยุติธรรม

Equitable
Treatment

ส่งเสริมการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ

Promotion of
Best Practices

มุ่งสร้างคุณค่า
ของธุรกิจในระยะยาว
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

Long-Term Value-
Added Creation

1. โปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา

การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินจะต้องถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องครบถ้วน ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส รวมทั้งไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณ ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับต่อบุคคลภายนอก