ปี
วันที่
กิจกรรม
รายละเอียด
29 เม.ย. 2567 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

28 ก.พ. 2567 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567

เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์