ผังโครงสร้างธุรกิจ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์
จำกัด (มหาชน)

Eureka Design Public
Company Limited

99.79% UTILITY

บริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี่ จำกัด Modern Synergy Company Limited

100% RECYCLE

บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู
อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
A.P.W International Co.,Ltd.

55% ENERGY

บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด Eureka Energy Company Limited.

บริษัทย่อย

บริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี่ จำกัด

ทุนชำระแล้ว (บาท) 325,000,000

สัดส่วนการถือหุ้น 99.79%

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและน้ำดิบ

บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด

ทุนชำระแล้ว (บาท) 5,500,000

สัดส่วนการถือหุ้น 55.00%

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผลิตพลังงานและงานโครงการภาครัฐบาล

บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทุนชำระแล้ว (บาท) 130,000,000

สัดส่วนการถือหุ้น 100.00%

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล