ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

A.P.W. มีความสามารถในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้หลากหลายประเภท ได้แก่

 • rPET (RecycledPolyethylene Terephthalate)
 • rLDPE (Recycled Low Density Polyethylene)
 • rPA (Recycled Nylon)
 • rABS (Acrylonitrile ButadieneStyrene)
 • rPPO Polyphenylene Oxide
 • rPE (Recycled Polyethylene)
 • rPC (Recycled Polyvinyl Chloride)
 • rPC (Recycled Polyvinyl Chloride)
 • rPPS (Polyphenylene sulfide)
 • rHIPS (High Impact Polystyrene)
 • rHDPE (Recycled High Density Polyethylene)
 • rPP (Recycled Polypropylene)
 • rPS (Polystyrene)
 • rTPO (Thermoplastic Polyolefins)

ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มอุสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
อุตสาหกรรมกีฬา อุตสาหกรรมยานยนต์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น