การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 : ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 : ข้อบังคับบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 : งบการเงิน YE2022 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 : ใบตอบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7.1 : มอบฉันทะ แบบ ก
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7.1 : มอบฉันทะ แบบ ข
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7.2 : มอบฉันทะ แบบ ข
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 : แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 : ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด