วันที่
กิจกรรม
รายละเอียด
27/11/2566 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 จนถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 สามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มต่างๆ ดังนี้
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อกรรมการ
- แบบฟอร์มการเสนอวาระ และเสนอชื่อกรรมการ
- หนังสือยินยอมเสนอชื่อกรรมการ
- หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และแบบฟอร์มคำถาม
10/11/2566 ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11/08/2566 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11/05/2566 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เวลา 15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
26/04/2566 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ UREKA-W2
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ และ รายละเอียดกำหนดการใช้สิทธิ
24/04/2566 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
08/03/2566 กำหนดการใช้สิทธิของ UREKA-W2 ครั้งที่ 11 แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ และ รายละเอียดกำหนดการใช้สิทธิ
28/02/2566/td> ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์