นโยบายบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นระบบการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิด ความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่า ระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น

รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ให้เจริญเดิบโต และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป บริษัทฯได้ทำการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี : หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ พนักงาน