ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นอกจากรายได้จากการขายและให้บริการจาก 3 สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ บริษัทได้ดำเนินการกลุยทธ์การ Rebalance หรือการปรับสมดุลการลงทุนเพื่อเสริมสร้าง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการตรวจสอบและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงประโยชน์และค่าเสียโอกาสในการลงทุน

สัดส่วนรายได้ (ล้านบาท)

2563

2564

2565

ขาย ติดตั้งและบำรุงเครื่องจักร

จำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และชุดกล้องวงจรปิด

ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์ เคมีเกษตร

ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำดิบ

รับเหมาก่อสร้างระบบโครงข่าย

ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก

อื่น ๆ

สัดส่วน EBITDA (ล้านบาท)

ขาย ติดตั้งและบำรุงเครื่องจักร

จำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และชุดกล้องวงจรปิด

ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์ เคมีเกษตร

ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำดิบ

รับเหมาก่อสร้างระบบโครงข่าย

ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก

อื่น ๆ

2563

2564

2565

รายได้ และ EBITDA (ล้านบาท)

กำไร/(ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานปกติส่วนที่เป็นของ ED (ล้านบาท)

กำไร(ขาดทุน)

สุทธิ กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน

รายได้ของกลุ่มบริษัทระหว่างปี 2563-2565 สามารถแสดงได้ดังนี้

สายผลิตภัณฑ์/ กลุ่มธุรกิจ
2563 2564 2565
รายได้
%
รายได้
%
รายได้
%
ขาย ติดตั้งและบำรุงเครื่องจักร 2.95 11% 39.32 41% - 0%
จำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชุดกล้องวงจรปิด 6.86 25% 5.98 6% 13.19 5%
ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร 17.34 64% - 0% - 0%
ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำดิบ - 0% 1.84 2% 81.22 32%
รับเหมาก่อสร้างระบบโครงข่าย - 0% 33.64 35% - 0%
ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก - 0% 8.5 9% 160.60 62%
อื่น ๆ 0.3% 0% 6.75 7% 2.21 1%
รวม 27.18 100% 96.03 100% 257.22 100%
% การขยายตัว 88.37% 253.31% 167.85%

โดยระหว่างปี 2563-2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 27.18 ล้านบาท 96.03 ล้านบาท และ 257.22 ล้านบาท ตามลำดับ
ซึ่งคิดเป็นอัตราในปี 2563 ลดลงร้อยละ 88.37 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 253.31 และปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 167.85 ตามลำดับ