ประวัติองค์กร

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปี 2545 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ และผลิตเครื่องจักรสำหรับใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปี 2554 UREKA ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และได้ตระหนักถึงความสำคัญของ Automation เพื่อตอบโจทย์การทำงานที่มีขั้นตอนที่แน่นอน ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำ โดยนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตั้งแต่ปี 2562 UREKA ได้นำกลยุทธ์กระจายการลงทุนมาปฎิบัติเพื่อจัดสรรให้มีการลงทุนในธุรกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสามารถการทำกำไร การเติบโต ส่งเสริมความยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้ในปัจจุบัน บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และการผลิตและ จำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

โดย UREKA ยังคงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีความเติบโตและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ และมีแผนธุรกิจที่จะพิจารณาคัดเลือกการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม ที่เหมาะสม เพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้ ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง โดยเลือกลงทุนในกิจการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ ในการสร้างการเติบโตของบริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องและมีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือลงทุนในกิจการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม (Synergy) กับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ หรือ เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตและสามารถต่อยอดทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ
และผลิตเครื่องจักรสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์