สัดส่วนรายได้ (ล้านบาท)

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ
รายชื่อ
จำนวนหุ้น
ร้อย
1 นางสาวภิญญลักษณ์ กีรติพัฒนนันท์ 276,853,846 15.407
2 นายพีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา 173,076,923 9.631
3 นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน 100,000,000 5.565
4 นายฐากร ภัทรปริยธร 80,537,600 4.482
5 นายศรายุทธ คงอ่ำ 61,280,000 3.410
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 60,535,369 3.369
7 นายปรีชา ใคร่ครวญ 56,000,000 3.116
8 นางสาวณัฎฐ์ณิฐา กีรติพัฒนนันท์ 52,918,100 2.945
9 นางสาวกันภัย ใคร่ครวญ 42,000,000 2.337
10 นายอภิชา ถาวรอมรศรี 27,451,906 1.528
11 อื่นๆ 866,337,252 48.210
รวม 1,796,990,996 100.00