บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA

ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ดำเนินธุรกิจให้บริการ ออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี


บริษัท ยูเกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)


UREKA


วันที่ 24 กรกฎาคม 2555534,446,521.75 บาท


454,714,238.50 บาท


ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยธุรกิจหลักในปัจจุบันประกอบด้วย ธุรกิจผลิตน้ำและธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล


21 ดำเนินธุรกิจ
มากว่า 20 ปี
534 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนบริษัท
534,446,521.75 บาท
1,691 .85 ล้านบาท สินทรัพย์รวม
ณ 31 ธค 2022
8 รางวัลการันตรี
กว่า 8 รางวัล

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ในอุตสาหกรรมยานยนต์หลายกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ประกอบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ หรือบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ปฏิทินนักลงทุน

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 27/11/2566
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10/11/2566

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์