การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นให้การบริหารงาน โปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะส่งเสริมให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่า
และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว