วิสัยทัศน์

UREKA มุ่งมั่นจะก้าวขึ้นเป็นบริษัท
เพื่อการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

โดยใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบมุ่งกระจายธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

พันธกิจ

บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

ผ่านการจัดตั้งระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

สร้างความสามารถการทำกำไร

ส่งเสริมความยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คำนึงถึงประโยชน์ของสังคม สิ่งแวดล้อมและ ประเทศชาติ

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน