บริษัทในเครือ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ureka design

การให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรของบริษัทในลักษณะออกแบบตามความต้องการของลูกค้า (Design to order) ซึ่งบริษัทจะออกแบบและผลิตเครื่องจักรตามความ ต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกันตามประเภทของเครื่องจักร โดยทางบริษัทจะส่งทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมกับลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการของ เครื่องจักรที่ลูกค้าต้องการใช้ในการนำไปผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องจักรที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างดีที่สุดทั้งในด้านลักษณะการใช้งานและรูปลักษณ์ภายนอก

เครื่องจักรที่ทางบริษัทผลิตนั้นมีหลายประเภทซึ่งเครื่องจักรแต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติในการทำงานที่แตกต่างกันไป โดยประเภทเครื่องจักรที่บริษัทสามารถผลิตได้นั้นได้แก่ เครื่องที่ใช้ในการผลิต การทดสอบ การทำความสะอาด การประกอบ รวมถึงการทำสัญลักษณ์ในชิ้นส่วนสำหรับระบบต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบ เครื่องยนต์ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบส่งกำลัง ระบบกันสะเทือน ระบบเบรค ฯลฯ

ผู้ผลิตยานยนต์

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ในอุตสาหกรรมยานยนต์หลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ประกอบรถยนต์/ รถจักรยานยนต์ หรือบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยลูกค้าของบริษัทจะมีความต้องการเครื่องจักรใหม่เมื่อมีการออกยานยนต์รุ่นใหม่ (New Model) เข้าสู่ตลาด หรือเมื่อมีการเพิ่ม กำลังการผลิตยานยนต์ และจะมีความต้องการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) ในเครื่องจักรเดิมเมื่อมีการทำไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์โมเดลเดิม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบรถยนต์ จะมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่ในทุกๆ 4 – 7 ปี ตามแต่ประเภทของรถยนต์ และมีการทำการปรับโฉมที่เรียกว่าไมเนอร์เชนจ์ในทุกๆ 1.5 – 2.5 ปี หลังจากที่มีการจำหน่ายรถยนต์ ในแต่ละรุ่น และผู้ประกอบรถจักรยานยนต์จะมีการออกโมเดลใหม่ในทุกๆ 1 – 1.5 ปี และมีการทำไมเนอร์เชนจ์ถึง 7 – 8 รอบต่อปี

ทั้งนี้ รูปแบบการนำเสนอบริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การนำเสนอบริการไปยังลูกค้าโดยตรง (End User) และการนำเสนอบริการผ่านบริษัทที่ทำธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading company) โดยลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีทั้งลูกค้าในประเทศ และลูกค้าในต่างประเทศ เช่น เวียดนาม และอินเดีย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทางบริษัทมุ่งเน้นที่จะนำเสนอ บริการโดยตรงไปยังลูกค้าในประเทศเป็นหลัก

บริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี่ จำกัด

ureka design

บริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี่ จำกัด ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 ทำธุรกิจ ทำงานโครงสร้างและระบบ สาธารณูปโภคให้แก่ภาครัฐ ในปี 2562 บริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี่ จำกัด ได้เข้าร่วมประมูลงาน 1 งาน กับการประปาส่วนภูมิภาค แต่ได้มีการยกเลิกการจัดประมูลครั้งนั้นไปเนื่องจาก ว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงเจ้าเดียว จากนั้นได้เข้าร่วมในการประมูลครั้งใหม่ในเดือนมกราคม 2563 และเป็นผู้ชนะการประมูล ได้เข้าลงนามผูกพันสัญญา กับการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 สัญญา คือ

  • สัญญาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ การประปาส่วน ภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มูลค่าโครงการ 521,220,000 บาท

  • สัญญาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน น้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มูลค่าโครงการ 520,344,000 บาท

บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

AWP

บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“A.P.W.”) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก ส่งออกต่างประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกมานาน โดยในปัจจุบันทำการผลิตเม็ดพลาสติกและส่งออกไปขายต่างประเทศ มีผลประกอบที่ดีโดยเฉพาะในระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมาเนื่องจากการที่บริษัทได้รับสิทธิใบส่งเสริม
การลงทุน จากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปี ซึ่งคาดว่าหากบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน A.P.W. จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ และทำให้มี
ผลดำเนินงานดีขึ้น ได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด

EE

บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ทำธุรกิจประเภทพลังงาน