ยินดีต้อนรับสู่ระบบรับแจ้งข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอรัปชั่น

EUREKA Whistleblower System มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต และคอรัปชั่น และในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทฯ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ บริษัทฯ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเรื่องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ ของบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจคัดกรองข้อเรียนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขออกจากการพิจารณา

บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน สามารถแจ้งได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง บริษัทฯจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลภายนอก และข้อมูลที่ได้รับแจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ

ฟอร์มรับแจ้งเรื่องร้องเรียน