Robot Application

Robot Application

เป็นการนำเอาแขนกลมาช่วยในการผลิต ทั้งในกระบวนการหยิบจับชิ้นงาน กระบวนการจัดเรียงชิ้นงานวางบน Pallet การหยอดกาว การเชื่อม การตัดด้วยแสง Laser การลบครีบ รวมทั้งการทำงานร่วมกับระบบกล้อง

 

 

Machine Tending

หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงาน

เป็นการใช้หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติทำการหยิบจับชิ้นงาน ร่วมกับการทำงานในกระบวนการต่าง ๆ  เพื่อลดเวลาการทำงาน ประสิทธิภาพและทำให้การทำงานปลอดภัย ลดความผิดพลาดได้

 

 

Palletizing

Palletizing

การจัดเรียงสินค้าที่บรรจุแล้ว ด้วยหุ่นยนต์ เช่น กล่อง บนแผ่นพาเลท เพื่อสะดวกในการขนถ่าย การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า

 

Welding

Welding

การเชื่อมโลหะหรือแก๊สด้วยหุ่นยนต์ลดความผิดพลาด ช่วยให้การทำงานปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง

 

Laser Cut

Laser Cut

ใช้ในงานตัดที่ต้องการความแม่นยำสูงและยากแต่ยังคงความประณีตของชิ้นงานไว้เหมือนเดิม รวมถึงสามารถตัดและเชื่อมได้ในคราวเดียวกัน

 

Dispensing

Dispensing

ใช้ในการจ่าย หรือแยกของต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ