Auto Load

Auto Load Upload

อุปกรณ์ที่ใช้ทดแทนการทำงานของคน เพื่อช่วยในการนำชิ้นงานเข้าและออกจากเครื่องจักร โดยสามารถออกแบบไปใช้งานร่วมกับเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมได้