เครื่องจักร

ออกแบบและผลิตเครื่องจักร ที่ใช้ในทุกอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น เครื่องกลึง ไส ปาด เจาะ, เครื่องที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วน, เครื่องทดสอบค่าต่างๆ, เครื่องที่ใช้ในการกด อัด ชิ้นงาน, เครื่องทำความสะอาดชิ้นงาน, เครื่องวัดค่าต่างๆของชิ้นงาน, เครื่องสีข้าว, เครื่องฆ่ามอดโดยใช้คลื่นวิทยุ เป็นต้น