โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 22/03/2562

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1 นายนรากร ราชพลสิทธิ์ 69,218,802 10.89
2 น.ส.จุไรรัตน์ พงษ์สอน 60,671,500 9.55
3 นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์ 53,810,343 8.47
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,797,576 5.95
5 นายปรีชา ใคร่ครวญ 30,208,200 4.75
6 น.ส.กันภัย ใคร่ครวญ 30,000,000 4.72
7 น.ส.ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล 24,000,000 3.78
8 นายวสันต์ อำนวยวัฒนะกุล 22,905,745 3.60
9 นายทศพล สุริยะพงศ์ไชย 22,408,900 3.53
10 นายอุลิต จาตุรแสงไพโรจน์ 22,000,000 3.46
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด