ปฏิทินนักลงทุน

2564
30 เมษายน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เวลา 09.30 ณ.ห้องชมัยมรุเชรฐ ชั้น 3 สโมสรทหารบก

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)