นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

  • บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท หรือแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการจ่ายปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  • บริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทย่อย หรือแผนการลงทุนของบริษัทย่อยในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการจ่ายปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
วันที่คณะกรรมการมีมติ

-

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย -
วันที่จ่ายเงินปันผล -
ประเภทเงินปันผล -
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) -
วันผลประกอบการ -
วันที่คณะกรรมการมีมติ 26/04/61
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย -
วันที่จ่ายเงินปันผล -
ประเภทเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) -
วันผลประกอบการ 01/01/59 - 31/12/59
วันที่คณะกรรมการมีมติ 26/04/60
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย -
วันที่จ่ายเงินปันผล -
ประเภทเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) -
วันผลประกอบการ 01/01/59 - 31/12/59