ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2562

รายการ 6M/2562 6M/2561 2561 2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 498.41 475.96 475.97 390.27
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 266.93 248.89 248.89 179.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 231.48 227.07 227.07 210.91
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.15 1.10 1.10 0.85
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 188.32 188.77 372.39 247.22
ต้นทุนขายและบริการ (ล้านบาท) (132.27) (121.35) (254.36)

(177.90)

อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.76 35.80 118.03 69.32
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท) (64.11) (52.75) (121.08) (112.10)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (ล้านบาท) (0.50) 14.68 ()2.47 (44.65)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (2.33) 14.80 18.36

(45.83)

อัตรากำไรสุทธิ (%) (1.16) 7.73 4.84 (18.52)

รายงานประจำปี

A
รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงิน บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ปีงบการเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบการเงิน ปี 2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด