คณะกรรมการบริษัท

​​
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1 พลเอกอาวุธ เอมวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
2 นายไพสิฐ แก่นจันทน์ กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ
3 นายอุลิต จาตุรแสงไพโรจน์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4 นายลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ กรรมการ
5 นางสาวณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล กรรมการ
6 นาวสาวรณา ธีระบุตร กรรมการ
7 นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8 นางอนัญญา จินดาวัฒนะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายไพสิฐ แก่นจันทน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3 นางอนัญญา จินดาวัฒนะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ