ธุรกิจของบริษัท

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

การให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรของบริษัทในลักษณะออกแบบตามความต้องการของลูกค้า (Design to order) ซึ่งบริษัทจะออกแบบและผลิตเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกันตามประเภทของเครื่องจักร โดยทางบริษัทจะส่งทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมกับลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการของเครื่องจักรที่ลูกค้าต้องการใช้ในการนำไปผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องจักรที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุดทั้งในด้านลักษณะการใช้งานและรูปลักษณ์ภายนอก เครื่องจักรที่ทางบริษัทผลิตนั้นมีหลายประเภทซึ่งเครื่องจักรแต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติในการทำงานที่แตกต่างกันไป โดยประเภทเครื่องจักรที่บริษัทสามารถผลิตได้นั้นได้แก่ เครื่องที่ใช้ในการผลิต การทดสอบ การทำความสะอาด การประกอบ รวมถึงการทำสัญลักษณ์ในชิ้นส่วนสำหรับระบบต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบส่งกำลัง ระบบกันสะเทือน ระบบเบรค ฯลฯ

บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ในอุตสาหกรรมยานยนต์หลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ประกอบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ หรือบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยลูกค้าของบริษัทจะมีความต้องการเครื่องจักรใหม่เมื่อมีการออกยานยนต์รุ่นใหม่ (New Model) เข้าสู่ตลาด หรือเมื่อมีการเพิ่มกำลังการผลิตยานยนต์ และจะมีความต้องการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) ในเครื่องจักรเดิมเมื่อมีการทำไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์โมเดลเดิม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบรถยนต์จะมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่ในทุกๆ 4 – 7 ปี ตามแต่ประเภทของรถยนต์ และมีการทำการปรับโฉมที่เรียกว่าไมเนอร์เชนจ์ในทุกๆ 1.5 – 2.5 ปี หลังจากที่มีการจำหน่ายรถยนต์ในแต่ละรุ่น และผู้ประกอบรถจักรยานยนต์จะมีการออกโมเดลใหม่ในทุกๆ 1 – 1.5 ปีและมีการทำไมเนอร์เชนจ์ถึง 7 – 8 รอบต่อปี

ทั้งนี้ รูปแบบการนำเสนอบริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การนำเสนอบริการไปยังลูกค้าโดยตรง (End User) และการนำเสนอบริการผ่านบริษัทที่ทำธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading company) โดยลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีทั้งลูกค้าในประเทศ และลูกค้าในต่างประเทศ เช่นเวียดนาม และอินเดีย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทางบริษัทมุ่งเน้นที่จะนำเสนอบริการโดยตรงไปยังลูกค้าในประเทศเป็นหลัก

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ เพื่อการลงทุนในการขยายธุรกิจระหว่างประเทศไปในภูมิภาคอาเซียน และตอบสนองกำลังการบริโภคในแต่ละประเทศ ที่มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่องตามแผนและนโยบายการขยายการลงทุนของบริษัท ทั้งนี้แผนงานระหว่างประเทศนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด

บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ (งาน Automation) เพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ และทดแทนการใช้แรงงาน โดยกิจการของบริษัทย่อยแห่งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้เป็นอย่างดีในอนาคต

นโยบายในการบริหารงานของกลุ่มบริษัท

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเป็นผู้กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษัทย่อยที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ คือ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทอื่นๆในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนงานระหว่างประเทศในอนาคต ทั้งนี้ยกเว้นบริษัทย่อยในประเทศไทย คือ บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัทฯ กับ บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค จำกัด ( ประเทศญี่ปุ่น )

บริษัทฯ ร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน กับฝ่ายบริหารจากผู้ร่วมทุนในประเทศญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนจากบริษัทฯ ในงานด้านการตลาด และการขาย โดยบริษัทฯมีความสัมพันธ์อันดีกับ ฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย จึงทำให้เป็นแนวทางในการเข้าพบลูกค้า และติดต่อเจรจาธุรกิจต่าง ๆ ระหว่าง บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด กับ กลุ่มธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย ทำให้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไปพร้อมกัน