ประวัติบริษัท

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยคุณนรากร ราชพลสิทธิ์และกลุ่มผู้บริหารอีก 5 ท่าน ซึ่งเป็นเป็นวิศวกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบ และผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักร 3 ประเภท ได้แก่

  1. เครื่องทดสอบการรั่วของชิ้นงาน
  2. เครื่องประกอบชิ้นงาน
  3. เครื่องทำสัญลักษณ์ในชิ้นงาน

ต่อมาภายหลัง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ากลุ่มยานยนต์ บริษัทจึงขยายการให้บริการการออกแบบและผลิตประเภทของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นอีก 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องล้างทำความสะอาดชิ้นงาน เครื่องขันน๊อต และเครื่องกดอัดชิ้นงาน

ในปี 2548 กลุ่มผู้บริหารมีความคิดในการแยกการดำเนินธุรกิจตามประเภทของเครื่องจักร ดังนั้นจึงได้มีการก่อตั้งบริษัทขึ้นอีก 2 บริษัท คือ บริษัท ยูเรกา เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องขันน๊อต และบริษัท ยูเรกา พรีซิชั่น จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเพื่อนำไปประกอบเป็นเครื่องจักร เช่น การเจาะ การตัดแผ่นเหล็กตามขนาด โดยจำหน่ายให้กับทางบริษัทนำมาประกอบกอบเป็นเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 ผู้บริหารของบริษัทเล็งเห็นว่าการมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันถึง 3 แห่งทำให้เกิดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจากการซ้อนทับกันของการดำเนินงานและยังก่อเกิดความสับสนต่อลูกค้า จึงได้ทำการซื้อสินทรัพย์ของทั้ง 2 บริษัทเข้ามาและให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการผลิตทั้งหมด โดยคงเหลือไว้แต่เพียงบริษัทยูเรกา ดีไซน์ จำกัดเพียงบริษัทเดียว และทำการปิดบริษัททั้ง 2 ดังกล่าวลง

ในปี 2550 บริษัทได้ขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยมีการส่งออกเครื่องจักร ประเภทเครื่องทดสอบการรั่วของชิ้นงาน ไปยังประเทศอินเดีย

ในปี 2553 บริษัทได้ทำการร่วมทุนกับบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ในการจัดตั้ง บริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และทางบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค (ประเทศญี่ปุ่น) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องเจาะความเที่ยงตรงสูงที่ควบคุมโดยระบบ CNC control ซึ่งออกแบบและผลิตโดยบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 163,625,000.00 บาท / (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 114,895,887.00 บาท / (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้


2545

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์

2546

เริ่มดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับการประกอบและทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์จับยึด โดยมีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่ 3/716 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2547

ทำการย้ายที่ตั้งสำนักงานและโรงงานของบริษัทจากบริเวณเขตจตุจักรไปยังที่ 259/14 หมู่ที่ 4 ซอยพัชราภา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

2548
  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยูเรกา เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องขันน๊อต (Nut tightening machine)
  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยูเรกา พรีซิชั่น จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อจำหน่ายให้กับทางบริษัท
2551

เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจาก 1.00 ล้านบาทเป็น 5.00 ล้านบาท และเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท เบคุโทรุ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายส่วนประกอบของเครื่องจักร อะไหล่ และเครื่องมือต่างๆ ในจำนวน 2,800 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 280,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

2552
ก.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจาก 5.00 ล้านบาทเป็น 8.00 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการซื้อสินทรัพย์สุทธิจากการควบรวมกิจการของ บริษัท ยูเรกา เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ยูเรกา พรีซิชั่น จำกัด ให้เหลือไว้แต่เพียงบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัดเพียงแห่งเดียว
ส.ค. ทำการย้ายสำนักงานและโรงงานของบริษัทไปยังเลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเนื้อที่ 3-3-79 ไร่
ก.ย. ทำการจดทะเบียนปิด บริษัท ยูเรกา เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ยูเรกา พรีซิชั่น จำกัด
2553
มี.ค. ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่นแห่งปี 2553 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสมาคมธนาคารไทย
ก.ค. ร่วมทุนกับบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะความเที่ยงตรงสูงประเภท CNC control โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ส.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจาก 10.00 ล้านบาทเป็น 30.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
2554
ก.พ. เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจาก 8.00 ล้านบาทเป็น 10.00 ล้าน ทั้งนี้ เนื่องจากทางบริษัทต้องการเพิ่มสภาพคล่องเงินสด โดยการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขให้ทางบริษัทมีสัดส่วนหนี้ต่อทุนตามสัดส่วนที่กำหนด
พ.ย. จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 22.22 ล้านบาท
ธ.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจาก 10.00 ล้านบาทเป็น 30.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
2555
ก.พ. จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 11.11 ล้านบาท
มี.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 30.00 ล้านบาทเป็น 60.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมลดสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 100.00 เป็นร้อยละ 86.67 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นเดิมขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่น และพนักงานของบริษัทจำนวนรวม 30 ราย
ก.ค. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) จาก 60.00 ล้านบาทเป็น 85.00 ล้านบาท (จำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ต.ค. บริษัทมีการปรับปรุงงบการเงินปี 2554 ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง และต้องเรียกเงินปันผลที่ได้จ่ายไปแล้วกลับคืนมาบางส่วน เป็นเงินจำนวน 2.67 ล้านบาท
ธ.ค. ผู้ถือหุ้นจ่ายคืนเงินปันผลที่บริษัทเรียกคืนครบทั้งจำนวน
2556
ก.พ. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 60.00 ล้านบาทเป็น 85.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายต่อประชาชน
มี.ค. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ส.ค. ลงทุนในบริษัทย่อย โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจในต่างประเทศไปยังภูมิภาคอาเซียน ทุนจดทะเบียน 0.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100%
พ.ย. ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลาง จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัล 5ส Model Award ประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ธ.ค. จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด จากทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท
2557
เม.ย. จัดตั้งบริษัทย่อย PT. Eureka Design Indonesia ณ เมืองซิการัง ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ก.ย. จัดตั้งบริษัทย่อย Eureka Design India Private Limited ณ เมืองฮายานา ประเทศอินเดีย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ต.ค. ได้รับประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ไทยแลนด์ ทรัสท์ มาร์ก (Thailand Trust Mark) TTM จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐานและคุณภาพทางด้านสินค้าและบริการ มีความน่าเชื่อถือได้ในระดับสากลและได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก
ธ.ค. เปิดสาขาชลบุรี ณ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์การให้บริการทางวิศวกรรม และติดต่อประสานงานขายในเขตชลบุรี และระยอง รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง
จดทะเบียนเพิ่มทุน บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในประเทศสิงคโปร์ อีกจำนวน 0.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 0.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100%
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
2558
ก.พ. บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนเดิมจากจำนวน 93,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 85,000,000 บาท ซึ่งเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าบาท)
บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ศูนย์จุดสองห้าบาท)
2559

มี.ค.

บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติก กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์ เอ.อาร์.และลงนามรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องเป่าถุงพลาสติก โดยพันธมิตรรายดังกล่าวถือเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลาสติกมายาวนาน
บริษัทฯ ได้การแต่งตั้งจากบริษัท เบสท์ยูนิกซ์ จำกัด ให้เป็นตัวแทนในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบทำ ความเย็นแบบประหยัดพลังงานสำหรับอาคารขนาดใหญ่โดยคาดหวังว่าสามารถสนับสนุนช่องทางการ เพิ่มรายได้จากกลุ่มธุรกิจประหยัดพลังงานตามกลยุทธ์การขยายฐานรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ให้ หลากหลายและตอบสนอง ภาคธุรกิจได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ก.ย บริษัทฯ ได้ลงนามรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) กับ บริษัท พีเอ็น ไครส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการให้บริการระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ

ธ.ค

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็น 114,895,887 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนชำระจากการ ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ์(UREKA-W1) ครั้งที่ 4
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด จากเดิมทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000

บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาข้อตกลงจัดตั้ง “กิจการร่วม ค้า ยูเรกายูเอ็มไอ” เพื่อเข้าร่วมเสนองานประกวดราคาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำความเย็น กับ บริษัท ยู.เอ็ม.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมระบบ เครื่องเย็นดังกล่าว เพื่อรองรับการเพิ่มช่องทางการหารายได้ของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหม