สิทธิบัตร

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ทางนวัตกรรมและสิทธิบัตร โดยต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม บนพื้นฐานกระบวนการจัดการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของวิศวกรยูเรกา ผ่านความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านเครื่องกล,ระบบไฟฟ้า รวมถึงให้ความร่วมมือ เป็นที่ปรึกษามืออาชีพทางด้านระบบออโตเมชั่น

ผลงานอนุสิทธิบัตรเลขที No. 1503000069 , กรมทรัพย์สินทางปัญญา และยังมีนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรอีก 2 เรื่อง