จรรยาบรรณในการทำงาน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่าผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท และของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ
รวมทั้งข้อกฎหมายและมาตรฐานในการทำงาน ตลอดจนการเคารพและคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ดังนั้นการกำหนดนโยบายและระเบียบในเรื่องจรรยาบรรณในการทำงาน จึงถือเป็นสำคัญและต้องเอาใจใส่ โดยพนักงาน และบริษัทฯ ควรถึดถือ ปฎิบัติ และทบทวนในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

คำนิยาม

บริษัทฯ

หมายถึง
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

พนักงาน

หมายถึง พนักงานของ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า

หมายถึง ลูกค้าของ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

คู่ค้า

หมายถึง ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)


การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์

 • พนักงาน และบริษัทฯ จะร่วมมือกันส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามคาดหมายหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
 • พนักงาน และบริษัทฯ จะร่วมมือกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า
 • พนักงาน และบริษัทฯ จะร่วมมือกันรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 • พนักงาน และบริษัทฯ จะร่วมมือกันตอบสนองให้ความกับความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตลอดจนจัดให้มีระบบหรือช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

 • พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสียหรือสูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยแก่ผู้อื่น
 • ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ลิขสิทธิ์ แผนธุรกิจ เป็นต้น
 • ในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เป็นคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ ให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ (IT Policy) โดยเคร่งครัด

การให้หรือการรับของขวัญ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ
 • การรับของขวัญตามประเพณีนั้นจะต้องปฏิเสธไม่รับมาเป็นของตนเอง และให้รายงานผู้บังคับบัญชามาตามลำดับชั้น
 • พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ
 • พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ
 • เพื่อความโปร่งใสพนักงานควรจะเปิดเผยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจของเครือญาติ ที่อาจจะมีส่วนในการประกอบธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

 • พนักงาน และบริษัทฯ จะร่วมมือกันปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกัน
 • ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พนักงานพึงละเว้นการเรียก รับ หรือ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า/หรือ เจ้าหนี้
 • หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพนักงานและบริษัทฯ จะร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

การปฏิบัติต่อพนักงาน

 • บริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนพร้อมสวัสดิการที่เป็นธรรม บริษัทฯจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
 • บริษัทฯ ในการแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ บริษัทฯ จะกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน รวมถึงการประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 • บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

พฤติกรรมศีลธรรม

 • พนักงานจะต้องประพฤติดีทั้งในการทำงาน และเรื่องส่วนตัว ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และบริษัทฯ
 • พนักงานไม่กระทำผิดในเรื่องเพศอันขัดศีลธรรมอันดี ทั้งทางกาย วาจา สายตา หรือ พูดยุแหย่ ปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก
 • บริษัทฯ จะถือว่าการมีพฤติกรรมศีลธรรมที่ไม่ดีในการทำงาน และเรื่องส่วนตัว เป็นปัญหาที่จำต้องได้รับการแก้ไข อย่างเร่งด่วนในทุกกรณี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

 • พนักงานและบริษัทฯ จะร่วมมือกันรับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 • พนักงาน และบริษัทฯ จะร่วมมือกันบริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 • พนักงาน และบริษัทฯ จะร่วมมือกันป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียในอยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
 • พนักงาน และบริษัทฯ จะร่วมมือกันตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริต

 • พนักงานและบริษัทฯ จะร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาทุจริต คอรัปชั่น โดยร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ
 • บริษัทฯ มีนโยบายและวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับเรื่องทุจริต คอรัปชั่น
 • บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต คอรัปชั่น ไปใช้ในการปฏิบัติทางธุรกิจ