รางวัลและการรับรอง

2560

รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2560 สาขาการเกษตรและการแปรรูป

2559

รับรางวัลองค์กรนวัตกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม

2557

รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 9
การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา / ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม / การให้ความสำคัญต่อลูกค้า

รับการรับรอง Thailand Trust Mark

2556

รับรางวัลประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

2555

รับรางวัล SMEs Excellence Awards จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2553

รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น