นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทยูเรกาดีไซน์ จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นในทุกกิจกรรมของบริษัท และดำเนินการทางธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ

การคอร์รัปชั่น คือ การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับ นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน กลุ่มบุคคลใด หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือ ใช้การบริจาค สนับสนุน ให้ของขวัญหรือการต้อนรับใดเพื่อผลประโยชน์ไม่เหมาะสม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนมธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

หลักปฏิบัติของบริษัทฯ ที่สำคัญคือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เสนอ เรียก หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคุลมถึงทุกธุรกิจ ทุกพื้นที่สาขา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการโดยบริษัทฯจะมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้อย่างเหมาะสม ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ

  1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  2. พนักงานไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การนิ่งเฉยหรือไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนเป็นความผิด
  3. บริษัทฯจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลภายนอก ที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ที่กระทำคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยสูงสุดตามระเบียบที่บริษัทฯกำหนดและอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
  5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้
  6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับ ภาครัฐและภาคเอกชน
  7. บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ยินยอมให้หน่วยงานภายนอก สอบทานระบบรายงานทาง การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี ระบบตรวจสอบภายใน