discover our business

10-05-2022

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

07-04-2022

UREKA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565

อ่านเพิ่มเติม

21-03-2022

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

27-10-2021

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

25-05-2021

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)