งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเกษตรและชีวเศรษฐศาสตร์ 2560

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเกษตรและชีวเศรษฐศาสตร์ 2560
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้เชิญ บริษัทยูเรกาดีไซน์ จำกัด(มหาชน) ร่วมงาน International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 (Agbio2017) ในส่วน B2B matching โดยคุณพันธเกียรติ ฤชากำธร ตัวแทนจากบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอสินค้าเทคโนโลยีต่าง ๆ ของบริษัทแก่ผู้ประกอบการและนักวิจัยจาก สวทช.